Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΟΕΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. Bluehouse Investment Advisors Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM03/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328643 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 274130, Φαξ: 25 370704
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: aiosifidou@bluehousecapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
2. Byron Capital Partners Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM13/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 30/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 236814 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 364 740, Φαξ: 22 364 750
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: investorRelations@byroncapitalpartners.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6) and UCITS Management Company Authorisation
3. CEE Equity Partners Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM10/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309723 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 02 9002, Φαξ: +357 22 02 9003
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: office@cee-equity.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
4. Citigrade Capital Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM08/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339013 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25004500, Φαξ: +357 25004501
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@citigrade-capital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
5. Consulco Capital Limited (ex Consulco Fund Management Ltd)
Αρ. Άδειας: AIFM05/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330560 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 361300, Φαξ: 22 752597
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6)
6. Deltamark Fund Management Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM06/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 19/01/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338596 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 429 999, Φαξ: 22 314 288
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@dmark.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6)(a),6(6)(b)(i) and 6(6)(b)(i)(i)
7. Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd (ex Emma Delta Ltd)
Αρ. Άδειας: AIFM09/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 314350 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 222 024, Φαξ: +357 22 667 822
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: daletraris@emmacapital.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: Internally Managed AIF whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(4)
8. Fortified Capital Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM02/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327912 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 495 707, Φαξ: 22 495 717
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@forticap.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) and UCITS Management Company Authorisation
9. KMG Capital Markets Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM01/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329817 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 817 488, Φαξ: 25 749 755
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@kmgcapitalmarkets.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
10. SCSS Fund Management Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM04/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329569 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 376006, Φαξ: +357 22 374234
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@scssfunds.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
11. UFG WM Investment Management Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM11/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/11/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330109 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 107242, Φαξ: +357 22 450775
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ufgcapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
12. VB Partners (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM12/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342558 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 279 000, Φαξ: +357 25 279 015
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@vbpartners.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY