Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
Search:
Ε216 ΚΕΠΕΥ - Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ
Ε216 ΚΕΠΕΥ - Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ
23 Ιουνίου 2017
E214 ΚΕΠΕΥ - Παράταση για την υποβολή της Εγκυκλίου C204 - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες
E214 ΚΕΠΕΥ - Παράταση για την υποβολή της Εγκυκλίου C204 - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες
31 Μαΐου 2017
E213 ΚΕΠΕΥ - Q&A για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (στην Αγγλική γλώσσα)
E213 ΚΕΠΕΥ - Q&A για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (στην Αγγλική γλώσσα)
30 Μαΐου 2017
E212 ΚΕΠΕΥ - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2016 (στην αγγλική γλώσσα)
E212 ΚΕΠΕΥ - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2016 (στην αγγλική γλώσσα)
22 Μαΐου 2017
Ε211 ΚΕΠΕΥ - Επέκταση Διαδικτυακής Πύλης για να περιλαμβάνει το Αρχείο ΚΕΠΕΥ (CIF Record Content)
Ε211 ΚΕΠΕΥ - Επέκταση Διαδικτυακής Πύλης για να περιλαμβάνει το Αρχείο ΚΕΠΕΥ (CIF Record Content)
19 Μαΐου 2017
E210 ΚΕΠΕΥ - Νέες απαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ("CNMV") για την παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα σε ιδιώτες πελάτες που κατοικούν στην Ισπανία
E210 ΚΕΠΕΥ - Νέες απαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ("CNMV") για την παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα σε ιδιώτες πελάτες που κατοικούν στην Ισπανία
17 Μαΐου 2017
E209 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών – Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
E209 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών – Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
17 Μαΐου 2017
E208 ΚΕΠΕΥ - Γενική Διοικητική Πράξη της Γερμανικής Εποπτικής Αρχής 'BaFin' σχετικά με τον περιορισμό στην προώθηση, διανομή και πώληση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών (CFD) σε περίπτωση που έχουν υποχρέωση πρόσθετων πληρωμών σε ιδιώτες πελάτες στο έδαφος της Γερμανίας
E208 ΚΕΠΕΥ - Γενική Διοικητική Πράξη της Γερμανικής Εποπτικής Αρχής 'BaFin' σχετικά με τον περιορισμό στην προώθηση, διανομή και πώληση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών (CFD) σε περίπτωση που έχουν υποχρέωση πρόσθετων πληρωμών σε ιδιώτες πελάτες στο έδαφος της Γερμανίας
17 Μαΐου 2017
E207 ΚΕΠΕΥ - Συμμόρφωση με το άρθρο 7(1) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001 ("Νόμος") - Γνωστοποίηση στην Επίτροπο σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας
E207 ΚΕΠΕΥ - Συμμόρφωση με το άρθρο 7(1) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001 ("Νόμος") - Γνωστοποίηση στην Επίτροπο σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας
17 Μαΐου 2017
Ε204 ΚΕΠΕΥ - Ελεύθερη Παροχή Επενδυτικών και Παρεπόμενων Υπηρεσιών ή/και Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων σε Τρίτες Χώρες (Στην Αγγλική γλώσσα)
Ε204 ΚΕΠΕΥ - Ελεύθερη Παροχή Επενδυτικών και Παρεπόμενων Υπηρεσιών ή/και Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων σε Τρίτες Χώρες (Στην Αγγλική γλώσσα)
04 Μαΐου 2017
Ε205 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με προσχέδιο Κα
Ε205 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με προσχέδιο Κα
28 Απριλίου 2017
Ε202 ΚΕΠΕΥ- Εθνική νομοθεσία της Γαλλίας σχετικά με περιορισμούς στην ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιδιώτες πελάτες όταν τους προσφέρονται περίπλοκα προϊόντα εντός της Γαλλίας (στα Αγγλικά)
Ε202 ΚΕΠΕΥ- Εθνική νομοθεσία της Γαλλίας σχετικά με περιορισμούς στην ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιδιώτες πελάτες όταν τους προσφέρονται περίπλοκα προϊόντα εντός της Γαλλίας (στα Αγγλικά)
12 Απριλίου 2017
Ε201 ΚΕΠΕΥ - Ενδεχόμενη επίδραση στις εργασίες των ΚΕΠΕΥ λόγω Brexit
Ε201 ΚΕΠΕΥ - Ενδεχόμενη επίδραση στις εργασίες των ΚΕΠΕΥ λόγω Brexit
12 Απριλίου 2017
Ε198 προς ΚΕΠΕΥ - Αλλαγές στο έντυπο υποβολής παραπόνων πελατών ΚΕΠΕΥ
Ε198 προς ΚΕΠΕΥ - Αλλαγές στο έντυπο υποβολής παραπόνων πελατών ΚΕΠΕΥ
11 Απριλίου 2017
Ε199 ΚΕΠΕΥ - Eπικαιροποίηση ESMA CFDs Q&As 31-3-2017
Ε199 ΚΕΠΕΥ - Eπικαιροποίηση ESMA CFDs Q&As 31-3-2017
06 Απριλίου 2017
E197 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
E197 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Κοινή Γνώμη (Joint Opinion) της επιτροπής των ΕΕΑ σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
03 Απριλίου 2017
Ε196 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Άρθρο 68Γ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007
Ε196 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Άρθρο 68Γ του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007
31 Μαρτίου 2017
E194 ΚΕΠΕΥ για προσφορά ωφελημάτων (bonus) σε ιδιώτες επενδυτές
E194 ΚΕΠΕΥ για προσφορά ωφελημάτων (bonus) σε ιδιώτες επενδυτές
16 Μαρτίου 2017
Ε186 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, ΟΕΕΠΑΠ - Ετοιμασία συνοπτικής παρουσίασης (executive summary) των εκθέσεων του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελεγκτή σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ε186 ΚΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, ΕΠΔΥ, ΟΕΕΠΑΠ - Ετοιμασία συνοπτικής παρουσίασης (executive summary) των εκθέσεων του Λειτουργού Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελεγκτή σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
03 Μαρτίου 2017
Ε192 ΚΕΠΕΥ - Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή/και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες
Ε192 ΚΕΠΕΥ - Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή/και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες
03 Μαρτίου 2017
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY