Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
Search:
Ε231 ΚΕΠΕΥ - αναφορικά με τις Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στο χρηματοοικονομικό τομέα
Ε231 ΚΕΠΕΥ - αναφορικά με τις Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στο χρηματοοικονομικό τομέα
01 Αυγούστου 2017
Ε230 ΚΕΠΕΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές – Διαχειριστές Αγοράς - αναφορικά με Κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με την προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίησης των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Οδηγίας MiFID II
Ε230 ΚΕΠΕΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές – Διαχειριστές Αγοράς - αναφορικά με Κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με την προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίησης των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Οδηγίας MiFID II
01 Αυγούστου 2017
E232 ΚΕΠΕΥ - Κεφαλαιακά μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) (στην Αγγλική γλώσσα)
E232 ΚΕΠΕΥ - Κεφαλαιακά μέσα κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) (στην Αγγλική γλώσσα)
01 Αυγούστου 2017
E228 ΚΕΠΕΥ - Επανακαθορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των 'Σημαντικών' ΚΕΠΕΥ
E228 ΚΕΠΕΥ - Επανακαθορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των 'Σημαντικών' ΚΕΠΕΥ
26 Ιουλίου 2017
Ε226 ΚΕΠΕΥ - Εθνική νομοθεσία της Γαλλίας σχετικά με περιορισμούς στην ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιδιώτες πελάτες όταν τους προσφέρονται περίπλοκα προϊόντα εντός της Γαλλίας - Η Θέση του AMF σε μορφή Q&As (στην Αγγλική γλώσσα)
Ε226 ΚΕΠΕΥ - Εθνική νομοθεσία της Γαλλίας σχετικά με περιορισμούς στην ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιδιώτες πελάτες όταν τους προσφέρονται περίπλοκα προϊόντα εντός της Γαλλίας - Η Θέση του AMF σε μορφή Q&As (στην Αγγλική γλώσσα)
18 Ιουλίου 2017
E225 ΚΕΠΕΥ - Συμπληρωματική συλλογή δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τη μεταρρύθμιση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ισχύουν για επενδυτικές εταιρείες
E225 ΚΕΠΕΥ - Συμπληρωματική συλλογή δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τη μεταρρύθμιση των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ισχύουν για επενδυτικές εταιρείες
18 Ιουλίου 2017
Ε224 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοπιστωτικού λογαριασμού στο πλαίσιο του κοινού πρότυπου αναφοράς ('CRS') που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ('OECD') (στην Αγγλική γλώσσα)
Ε224 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοπιστωτικού λογαριασμού στο πλαίσιο του κοινού πρότυπου αναφοράς ('CRS') που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ('OECD') (στην Αγγλική γλώσσα)
14 Ιουλίου 2017
Ε222 ΚΕΠΕΥ – Απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) αναφορικά με τη σύσταση ΕΣΣΚ/2016/4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συστημικού κινδύνου (ΕΣΣΚ) σε σχέση με την εφαρμογή από την ΚΤΚ στη βάση της αμοιβαιότητας, ενός μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής που εφάρμοσε η Εσθονία (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα)
Ε222 ΚΕΠΕΥ – Απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) αναφορικά με τη σύσταση ΕΣΣΚ/2016/4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συστημικού κινδύνου (ΕΣΣΚ) σε σχέση με την εφαρμογή από την ΚΤΚ στη βάση της αμοιβαιότητας, ενός μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής που εφάρμοσε η Εσθονία (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα)
07 Ιουλίου 2017
Ε221 ΚΕΠΕΥ – Καθορισμός νέων κανόνων από την Polish Financial Supervision Authority («KNF») σχετικά με πρόσωπα που επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο έδαφος της Πολωνίας
Ε221 ΚΕΠΕΥ – Καθορισμός νέων κανόνων από την Polish Financial Supervision Authority («KNF») σχετικά με πρόσωπα που επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο έδαφος της Πολωνίας
05 Ιουλίου 2017
Ε219 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ε219 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Κατευθυντήριες Γραμμές των ΕΕΑ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
05 Ιουλίου 2017
Ε218 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου – Κοινή Επιτροπή των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΚΑ - οι ‘ΕΕΑ’)
Ε218 ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΟΣΕΚΑ, Ε.Δ. ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ - Έγγραφο συζήτησης αναφορικά με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου – Κοινή Επιτροπή των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΚΑ - οι ‘ΕΕΑ’)
05 Ιουλίου 2017
E217 ΚΕΠΕΥ - Χρήση προσώπων για προώθηση εργασιών (Affiliates)
E217 ΚΕΠΕΥ - Χρήση προσώπων για προώθηση εργασιών (Affiliates)
26 Ιουνίου 2017
Ε216 ΚΕΠΕΥ - Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ
Ε216 ΚΕΠΕΥ - Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ
23 Ιουνίου 2017
E214 ΚΕΠΕΥ - Παράταση για την υποβολή της Εγκυκλίου C204 - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες
E214 ΚΕΠΕΥ - Παράταση για την υποβολή της Εγκυκλίου C204 - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες
31 Μαΐου 2017
E213 ΚΕΠΕΥ - Q&A για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (στην Αγγλική γλώσσα)
E213 ΚΕΠΕΥ - Q&A για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (στην Αγγλική γλώσσα)
30 Μαΐου 2017
E212 ΚΕΠΕΥ - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2016 (στην αγγλική γλώσσα)
E212 ΚΕΠΕΥ - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2016 (στην αγγλική γλώσσα)
22 Μαΐου 2017
Ε211 ΚΕΠΕΥ - Επέκταση Διαδικτυακής Πύλης για να περιλαμβάνει το Αρχείο ΚΕΠΕΥ (CIF Record Content)
Ε211 ΚΕΠΕΥ - Επέκταση Διαδικτυακής Πύλης για να περιλαμβάνει το Αρχείο ΚΕΠΕΥ (CIF Record Content)
19 Μαΐου 2017
E210 ΚΕΠΕΥ - Νέες απαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ('CNMV') για την παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα σε ιδιώτες πελάτες που κατοικούν στην Ισπανία
E210 ΚΕΠΕΥ - Νέες απαιτήσεις της Ισπανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ('CNMV') για την παροχή προειδοποιήσεων σχετικά με σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα σε ιδιώτες πελάτες που κατοικούν στην Ισπανία
17 Μαΐου 2017
E209 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών – Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
E209 ΚΕΠΕΥ - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών – Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 575/2013
17 Μαΐου 2017
E208 ΚΕΠΕΥ - Γενική Διοικητική Πράξη της Γερμανικής Εποπτικής Αρχής 'BaFin' σχετικά με τον περιορισμό στην προώθηση, διανομή και πώληση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών (CFD) σε περίπτωση που έχουν υποχρέωση πρόσθετων πληρωμών σε ιδιώτες πελάτες στο έδαφος της Γερμανίας
E208 ΚΕΠΕΥ - Γενική Διοικητική Πράξη της Γερμανικής Εποπτικής Αρχής 'BaFin' σχετικά με τον περιορισμό στην προώθηση, διανομή και πώληση χρηματοοικονομικών συμβάσεων επί διαφορών (CFD) σε περίπτωση που έχουν υποχρέωση πρόσθετων πληρωμών σε ιδιώτες πελάτες στο έδαφος της Γερμανίας
17 Μαΐου 2017
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY