Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το Τμήμα Στατιστικής, Μελετών και Διαχείρισης Κινδύνων  είναι υπεύθυνο για την εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων σ’ όλες τις δραστηριότητες της ΕΚΚ, τη διαχείριση του εποπτικού πλαισίου RBS-F και τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων με στόχο την υποβοήθηση του  εποπτικού ρόλου και των στρατηγικών επιδιώξεων της ΕΚΚ.

Τα καθήκοντα του Τμήματος Στατιστικής, Μελετών και Διαχείρισης Κινδύνων  περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα:
  • Διαχείριση Κινδύνων - η αποτελεσματική κάλυψη όλων των μορφών κινδύνου για την ΕΚΚ,  η διασφάλιση του ενοποιημένου ελέγχου τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπιση τους  και η εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων ως βασικό στοιχείο στη λήψη όλων των ουσιαστικών αποφάσεων σ’ όλα τα επίπεδα της ΕΚΚ (Επιχειρησιακή Διαχείριση Κινδύνων).
  • Διαχείριση του εποπτικού πλαισίου (Risk Based Supervision Framework ‘RBS-F’) -  η συνεχής παρακολούθηση, επικαιροποίηση και αναβάθμιση του πλαισίου.
  • Στατιστική Ανάλυση και Μελέτες- η αξιόπιστη και πληρέστερη πληροφόρηση της ΕΚΚ για τους εποπτευόμενους. Οι βασικές δραστηριότητες αφορούν τη διενέργεια συλλογής δεδομένων/πληροφοριών, τη στατιστική ανάλυση τους και  την ετοιμασία εκθέσεων και ειδικών μελετών.
Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: risk.statistics@cysec.gov.cy
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY