Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΟΕΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ
Search:
all | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
1. Aude Fm Limited
Αρ. Άδειας: AIFM18/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/07/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 367403 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 465117, Φαξ: +357 22 455626
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@audefm.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
2. BAO Capital Partners Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM16/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 27/03/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 365647 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22021606, Φαξ: +357 22021617
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@baocapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
3. Blue Diagonal Capital Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM15/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 31/07/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 359173 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 338008, Φαξ: +357 25 338008
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@blue-diagonal.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of sections 6(6)(a) και 6(6)(b)(i)
Σκοπός:
4. Bluehouse Investment Advisors Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM03/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 06/10/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 328643 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 274130, Φαξ: 25 370704
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: aiosifidou@bluehousecapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
5. Byron Capital Partners Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM13/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 30/10/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 236814 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 364 740, Φαξ: 22 364 750
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι: www.byroncapitalpartners.com
E-Mail: investorRelations@byroncapitalpartners.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)
Σκοπός:
6. CEE Equity Partners Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM10/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 309723 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 02 9002, Φαξ: +357 22 02 9003
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: office@cee-equity.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
7. Citigrade Capital Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM08/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 18/05/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 339013 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25004500, Φαξ: +357 25004501
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@citigrade-capital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
8. Consulco Capital Limited (ex Consulco Fund Management Ltd)
Αρ. Άδειας: AIFM05/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 22/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330560 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 361300, Φαξ: 22 752597
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail:
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6)
Σκοπός:
9. Deltamark Fund Management Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM06/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 19/01/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 338596 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 429 999, Φαξ: 22 314 288
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@dmark.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5) and the services of section 6(6)(a),6(6)(b)(i) and 6(6)(b)(i)(i)
Σκοπός:
10. Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd (ex Emma Delta Ltd)
Αρ. Άδειας: AIFM09/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 24/07/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 314350 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 222 024, Φαξ: +357 22 667 822
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: daletraris@emmacapital.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: Internally Managed AIF whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(4)
Σκοπός:
11. Fortified Capital Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM02/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/07/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 327912 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 22 495 707, Φαξ: 22 495 717
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@forticap.eu
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5) and UCITS Management Company Authorisation
Σκοπός:
12. KMG Capital Markets Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM01/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 26/05/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329817 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: 25 817 488, Φαξ: 25 749 755
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@kmgcapitalmarkets.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
13. SCSS Fund Management Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM04/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 01/12/2014
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 329569 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 376006, Φαξ: +357 22 374234
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@scssfunds.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
14. Sova Asset Management (CY) Ltd (ex Verona Asset Management Ltd)
Αρ. Άδειας: AIFM17/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 29/05/2017
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 356068 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25249444, Φαξ: +357 25249492
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@sova-am.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)
Σκοπός:
15. UFG WM Investment Management Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM11/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 02/11/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 330109 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 22 107242, Φαξ: +357 22 450775
Χώρα:
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@ufgcapital.com
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5), the services of section 6(6)
Σκοπός:
16. VB Partners (Cyprus) Ltd
Αρ. Άδειας: AIFM12/56/2013 (Ανακλήθηκε) (Ανακλήθηκε) (Ανεσταλμένη) (Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Μερικώς Ανεσταλμένη) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Αναστολή) (Εκούσια Παραίτηση) (Εκούσια Παραίτηση) (Τερματισμός) (Μη Δραστηριοποιημένη)
Ημ. Αδειοδότησης: 21/12/2015
Ημερομηνία Τερματισμού:
Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 342558 (Registration Date: )
Αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Τηλέφωνο: +357 25 279 000, Φαξ: +357 25 279 015
Χώρα: Cyprus
Εγκεκριμένοι Διαδικτυακοί Τόποι:
E-Mail: info@vbpartners.com.cy
Διοικητικές Υπηρεσίες:
Scope Of Authorization: AIFM whose authorisation under section 8 of the AIFM Law of 2013 exclusively covers the Investment management Functions of section 6(5)
Σκοπός:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY