Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΧΡΟΝΩΝ
# Εκδότης Είδος Ημερομηνία Έγκρισης Έγγραφο
1. Amathus Public Limited Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 22.794.225 νέων συνήθων μετοχών 19/07/2017 Ενημερωτικό Δελτίο
2. Aroundtown Property Holdings plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 853.354.579 υφιστάμενων εκδομένων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά (Prime Standard) του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης 30/05/2017 Ενημερωτικό Δελτίο (στα αγγλικά)
3. Ingard Property Bond Designated Activity Company Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2016 για εισαγωγή μέχρι £4.050.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και διαπραγμάτευση τους στη ρυθμιζόμενη Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του ΧΑΚ. 13/01/2017 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (στα αγγλικά)
4. Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOCH) που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με (i) την έκδοση μέχρι 700.000.000 μετοχών της BOCH προς τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε σχέση με την εισαγωγή νέας μητρικής εταιρείας για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ μέσω ενός Σχεδίου Διακανονισμού και (ii) την εισαγωγή των μετοχών της BOCH στο Official List (Standard segment) του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου καθώς και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 13/01/2017 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό (στα Αγγλικά)
5. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή 6.036.120.911 συνήθων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 22/12/2016 Ενημερωτικό Δελτίο
6. Ingard Property Bond Designated Activity Company Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή μέχρι £4.050.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και διαπραγμάτευση τους στη ρυθμιζόμενη Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του ΧΑΚ 21/12/2016 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
7. Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Ενημερωτικό Δελτίο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOCH) αναφορικά με (i) την έκδοση μέχρι 700.000.000 μετοχών της BOCH προς τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε σχέση με την εισαγωγή νέας μητρικής εταιρείας για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ μέσω ενός Σχεδίου Διακανονισμού και (ii) την εισαγωγή των μετοχών της BOCH στο Official List (Standard segment) του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου καθώς και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 30/11/2016 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
8. Stademos Hotels Plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 6.500.000 νέων συνήθων μετοχών 28/11/2016 Ενημερωτικό Δελτίο
9. Tharisa Plc Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας Tharisa Plc για την εισαγωγή των μετοχών της στο Official List (standard segment) του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαπραγμάτευση τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου 03/06/2016 Ενημερωτικό Δελτίο (στα αγγλικά)
10. Primetel Plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 330.000.000 νέων συνήθων μετοχών 07/07/2015 Ενημερωτικό Δελτίο
11. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 26/01/2015 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο
12. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Δημόσια Προσφορά νέων συνήθων μετοχών και αιτήσεις για εισαγωγή και διαπραγμάτευση των εκδομένων μη εισηγμένων μετοχών και των μετοχών που θα προκύψουν από τη Δημόσια Προσφορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 12/12/2014 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο
13. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά νέων συνήθων μετοχών και τις αιτήσεις για εισαγωγή και διαπραγμάτευση των εκδομένων μη εισηγμένων μετοχών και των μετοχών που θα προκύψουν από τη Δημόσια Προσφορά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 26/11/2014 Ενημερωτικό Δελτίο
14. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 14/11/2014 Ενημερωτικό Δελτίο
15. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά τη Δημόσια Προσφορά για έκδοση Νέων Συνήθων Μετοχών, έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 και Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 και εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 30/09/2013 Ενημερωτικό Δελτίο
16. Ch. Charilaou Group PLC Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 180.000.000 μετοχών της Ch. Charilaou Group PLC που εκδόθηκαν προς τον μοναδικό μέτοχο της Charilaou Bros Ltd, Χ. Χαριλάου 17/07/2013 Ενημερωτικό Δελτίο
17. Κυπριακές Αερογραμμές Δημοσία Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση 391.155.177 Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 28/12/2012 Ενημερωτικό Δελτίο
18. USB Bank Plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή στο ΧΑΚ 44.993.105 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μια που εκδόθηκαν προς την BLC BANK SAL 21/12/2012 Ενημερωτικό Δελτίο
ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤIΩΝ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY