Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 • O Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) είναι το βασικό φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς και αναγνωρίζεται ως ο διεθνής φορέας για τη θέσπιση προτύπων για τις αγορές κινητών αξιών. Τα μέλη του Οργανισμού ρυθμίζουν περισσότερο από το 95% των κεφαλαιαγορών στον κόσμο σε περισσότερες από 115 χώρες και συνεχίζουν να επεκτείνονται.
   
 • Ο πρωταρχικός σκοπός του οργανισμού IOSCO είναι η προώθηση διεθνών προτύπων που επιτρέπουν την ενίσχυση, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των αγορών κινητών αξιών. Επιπρόσθετα, επιδιώκει την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών Αρχών στον τομέα της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, την ανταλλαγή διεθνών εμπειριών, την ανάλυση και επεξεργασία κοινών αρχών που καθορίζουν το διεθνές δίκαιο στην αγορά κεφαλαίων και την προστασία των επενδυτών.

 • Ο οργανισμός IOSCO στοχεύει μέσω των μόνιμων δομών του τα ακόλουθα:
 • συνεργασία για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την προώθηση της συμμόρφωσης με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της ρύθμισης, εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τους επενδυτές, να διατηρήσει δίκαιες, αποτελεσματικές και διαφανείς αγορές, και να επιδιώξει την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων
 • ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και προαγωγή της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την ακεραιότητα των αγορών κινητών αξιών, μέσω της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σε θέματα επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις και εποπτείας των αγορών και των διαμεσολαβητών της αγοράς
 • ανταλλαγή πληροφοριών τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τις αντίστοιχες εμπειρίες τους, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των αγορών, την ενίσχυση των υποδομών της αγοράς και την εφαρμογή κατάλληλης ρύθμισης.

 • Τα μέλη του Οργανισμού IOSCO συνέρχονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνόδου για να συζητήσουν ουσιώδη θέματα σχετικά με τις παγκόσμιες αγορές κινητών αξιών και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
   
 • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, έχει υπογράψει το Πολυμερές Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για τη Διαβούλευση, τη Συνεργασία και Ανταλλαγή Πληροφοριών του Οργανισμού IOSCO στις 22 Οκτωβρίου 2009. Το πλήρες κείμενο του Μνημονίου βρίσκεται διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
          http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD386.pdf
 
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού IOSCO http://www.iosco.org
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY